DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :Achttien adviezen voor het kwijtschelden van zonden en het verkrijgen van beloningen

 »   Voorpagina » Artikelen

 » Titel : Achttien adviezen voor het kwijtschelden van zonden en het verkrijgen van beloningen
 » Volgnr:  049

Achttien adviezen voor het kwijtschelden van zonden en het verkrijgen van beloningen

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en zegeningen en vrede zij met onze Profeet, de beste der Profeten en Boodschappers.

Voorts, dit is een verhandeling die bedoeld is voor iedere moslim die Allah aanbidt en die niets of niemand als deelgenoot aan Hem toekent. Want het grootste doel van iedere moslim is om dit wereldse leven te verlaten, terwijl Allah al zijn zonden heeft vergeven, zodat hij daarover op de Dag der Opstanding niet door Allah gevraagd wordt en zodat Allah hem het Paradijs laat betreden, waar hij eeuwig zal verblijven en er dus nooit uitkomt.

In deze korte verhandeling willen wij je graag herinneren aan een aantal daden die jouw zonden doen kwijtschelden en waarmee je de geweldige beloning kan verkrijgen, welke daden voortvloeien uit de authentieke overleveringen van de profeet (vrede zij met hem). Moge Allah, de Levende, de Standvastige, de Enige Ware God onze daden aanvaarden, waarlijk Hij is de Allerhorende, de Alwetende.

Berouw tonen (Tauwbah)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie berouw toont, voordat de zon uit het westen opkomt, Allah zal zijn berouw accepteren.” (Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah accepteert het berouw van een dienaar zolang hij nog niet (al stervend met zijn ziel) heeft gegorgeld.”

Het vergaren van kennis

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie een weg inslaat, zoekende naar kennis, Allah vergemakkelijkt voor hem de weg naar het Paradijs.” (Moeslim)

Het gedenken van Allah, de Verhevene

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Zal ik jullie informeren over jullie beste daden, welke de reinste bij jullie Heerser zijn, welke jullie het meest in rang zullen verheffen, welke jullie het meest in rang zullen verheffen, welke beter voor jullie zijn dan het uitgeven van goud en zilver en welke beter voor jullie zijn dan dat jullie je vijand ontmoeten, waarna jullie hun nekken eraf slaan en zij jullie nekken eraf slaan?” Zij (de metgezellen) zeiden: “Jazeker!” Hij (vrede zij met hem) zei: “Het gedenken van Allah, de Verhevene.” (at-Tirmidhi)

Het goede doen voor anderen en hen naar het goede leiden

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Elke deugd is liefdadigheid en wie naar het goede leidt is gelijk (qua beloning) aan de verrichter ervan.” 

(al-Boechari en Moeslim)

De gunst van het uitnodigen tot Allah

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie uitnodigt naar (de ware) leiding, voor hem zal de beloning gelijk zijn aan de (totale) beloningen van degenen die hem opvolgen zonder dat dit iets van hun (degene die hem volgen) beloningen vermindert.” (Moeslim)

Het aansporen tot het goede en het verbieden van het verwerpelijke

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie van jullie een verwerpelijke (zaak) ziet, dient dit met zijn handen te veranderen (in het goede). Als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong, en als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart (innerlijk). Dat (laatste) is de zwakste (vorm van het) geloof.” (Moeslim)

Het nadenken over en het reciteren van de Edele Koran

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Leest de Koran, want hij zal op de Dag der Opstanding een bemiddelaar zijn voor de zijne.” (Moeslim)

Onderwijs volgen in de Koran(wetenschappen) en het onderwijzen ervan

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De beste onder jullie is degene die onderwijs volgt in de Koran en Hem (aan anderen) onderwijst.” (al-Boechari)

Het geven van de Salaamgroet

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de salaamgroet.” (Moeslim)

Houden omwille van AllahDe Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah, de Verhevene, zal op Dag der Opstanding zeggen: ,,Waar zijn degenen die van elkaar omwille van Mijn Excellentie hielden. Vandaag zal Ik hen overschaduwen met Mijn Schaduw, de dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn Schaduw.” (Moeslim)

Het bezoeken van de zieke

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen moslim zal een zieke moslim tijdens de ochtend bezoeken of er zullen zeventig Engelen voor hem bidden totdat de avond aanbreekt. En als hij in de avond teruggaat, dan zullen zeventig Engelen voor hem bidden totdat de ochtend aanbreekt. En daarnaast krijgt hij een boomgaard in het Paradijs.” (at-Tirmidhi)

Het helpen van mensen bij het aflossen van hun schulden

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie de schuldlast van een persoon verlicht, Allah zal het hem het gemakkelijk maken in het wereldse leven en in het Hiernamaals.” (Moeslim)

Het geheimhouden van de misstappen van een moslim

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Geen dienaar zal (de misstappen van een andere) dienaar geheimhouden in het wereldse leven, of Allah zal (zijn misstappen) geheimhouden op de Dag der Opstanding.” (Moeslim)

Het onderhouden van de contacten met verwanten

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De banden van verwantschap zijn nauw verweven (met de Genadevolle). Wie deze (banden) onderhoudt, Ik zal met hem contact onderhouden. En wie deze verbreekt, Ik verbreek (het contact) met hem.” (al-Boechari en Moeslim)

De beste gedragscode tonen

De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over datgene wat de mensen het meest het Paradijs doet binnentreden. Daarop antwoordde hij (vrede zij met hem): ,,De vrees voor Allah en de goede gedragscode.” (at-Tirmidhi)

Het spreken van de waarheid

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Houdt jullie aan (het spreken van) de waarheid, want (het spreken van) de waarheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs.” (al-Boechari en Moeslim)

Het bedwingen van de woede

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie zijn woede bedwingt terwijl hij in staat is deze te uiten, Allah zal hem op de Dag der Opstanding roepen ten overstaan van (al) de schepselen, zodat Hij hem laat kiezen uit de ‘Hor-oel cAyn’ (vrouwen van het Paradijs), wie hij maar wil.” (at-Tirmidhi)

Boetedoening na afloop van een bijeenkomst[1] 

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie in een bijeenkomst zit, waarbij hij zich veel in nutteloos gepraat mengt en vervolgens voordat hij de bijeenkomst verlaat, (het volgende) zegt: “Soebhaanak Allahoemma wa bihamdik, ashhadoe an laa illaaha illa anta, astaghfiroeka wa atoeboe ilayk.” (vertaling: “O Allah, Verheven bent U en alle lof komt U toe. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve U. Ik vraag U om vergiffenis en toon berouw aan U.”) Dan wordt hem vergeven wat zich in die bijeenkomst afspeelde.”

[1]De bijeenkomst is hier elke vorm van samenkomen tussen de mensen.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 07/05/2008

  Gelezen: 13768

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1783370

Nu Online:

55

Leden:

0

Bezoekers:

55

Meer over bezoekers