DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Artikel :De regelgeving betreffende I3tikaaf

 

  Titel : De regelgeving betreffende I3tikaaf
  Volgnr:  066

De regelgeving betreffende I'tikaaf

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe Abdillaah Abdoel-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende I'tikaaf in de moskeen, wat is de wettige betekenis ervan, en valt het slapen, eten en het toestaan van deze twee zaken in de moskeen hieronder?

Antwoord: Er bestaat geen twijfel over het feit dat al-I'tikaaf in de moskee een manier is om toenadering tot Allah te zoeken. In Ramadaan is dit beter dan in elke andere maand, vanwege de uitspraak van Allah, de Verhevene:

  

'En nader hen (de vrouwen) niet, terwijl jullie al-I'tikaaf verrichten in de moskeen.'

(Soerah al-Baqarah 2:187)

En omdat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gewoon was al-I'tikaaf te verrichten tijdens de laatste tien dagen van Ramadaan. Er was n jaar waarin hij dit niet had gedaan; hij heeft het toen in Shawwaal (de maand na Ramadaan) gedaan. Al-I'tikaaf houdt in dat men al zijn tijd vrijmaakt voor aanbidding, om alleen te zijn met Allah. Dit is het wettige alleenzijn.

Sommigen hebben al-I'tikaaf als volgt gedefinieerd: Het wegblijven van alle zaken die men weghouden van de gehoorzaamheid en aanbidding van Allah. Het is tijdens Ramadaan voorgeschreven, maar ook buiten Ramadaan, zoals eerder is gezegd. Het is beter om al-I'tikaaf te combineren met vasten, maar het is - volgens de juiste mening van de twee meningen die de geleerden hierover hebben - niet erg om het te verrichten zonder te vasten. Het bewijs hiervoor is hetgeen authentiek is overgeleverd in Sahieh al-Boekhaarie en Sahieh Moeslim, dat 'Oemar - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd:                          

'O Boodschapper van Allah, ik heb een gelofte afgelegd dat ik voor n nacht al-I'tikaaf zou verrichten in de Heilige Moskee (te Mekkah).' (en dit was voordat hij Moslim werd.)

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zei hierop:

 

'Vervul jouw gelofte.'

En het is algemeen bekend dat de dag, en niet de nacht, de tijd is om te vasten.

Het is ook niet erg dat de Moe'takif (degene die al-I'tikaaf verricht) eet en slaapt in de moskee. Het bewijs hiervoor zijn de overleveringen van de Profeet en de Voorgangers hierover, en hetgeen authentiek is overgeleverd over de situatie van Ahl as-Soeffah. Men dient dan wel zorg te dragen voor de hygine van de moskee, en op te passen voor het vervuilen ervan met etensresten en dergelijke. Het bewijs hiervoor is de overlevering waarin wordt vermeld dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:

'De beloningen van mijn Oemmah (Moslimgemeenschap) werden mij getoond, zelfs het vuil dat een persoon uit de moskee verwijderd.'(1)

Een ander bewijs is de overlevering waarin Aa-ishah - moge Allah tevreden met haar zijn - zegt dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - bevel heeft gegeven tot de bouw van de moskeen in ad-Doer, en dat deze schoongemaakt en geparfumeerd dienen te worden.(2)

Ten slotte vraag ik Allah om ons en jullie bij te staan in het opdoen van profijtelijke kennis en het handelen hiernaar, en dat Hij onze harten en al onze daden rechtschapen maakt. Voorwaar, Hij is Alhorend, Dichtbij. En moge de Vrede met jullie zijn, en de barmhartigheid en zegeningen van Allah.

Bron: Madjmoe' Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah deel 5, blz. 264
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster(1)
Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidhie, en authentiek verklaard door Ibn Khoezaymah.

  (2) Overgeleverd door de vijf, behalve an-Nasaa-ie, met een goede overleveringsketen. Soefyaan heeft gezegd dat ad-Doer de stadsdelen zijn waar de verschillende stammen zich vestigden. (Zie Nayl al-Awtaar, Sharh Moentaqal-Akhbaar)

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 23/09/2008

  Gelezen: 24584

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801290

Nu Online:

67

Leden:

0

Bezoekers:

67

Meer over bezoekers